Podklady k vypracovaniu znaleckého posudku

 

POZEMOK :

 • Geometrický plán, úradne overený
 • Územno-plánovacia informácia, vydaná stavebným úradom
 • Developerský projekt

 

BYT :

 • Doklad o veku bytového domu, vydaný správcom bytového domu
 • Titul nadobudnutia - Kúpna zmluva, Darovacia zmluva, Dedičstvo
 • Informácie o modernizáciách realizovaných na bytovom dome a rokoch, kedy boli realizované - poskytne správca bytového domu
 • Informácie o modernizáciách realizovaných na byte a rokoch, kedy boli realizované

 

RODINNÝ DOM :

 • Kolaudačné rozhodnutie, Užívacie povolenie
 • Projektová dokumentácia RD, výkresy inžinierských sietí (situácia)
 • K realizovanej prístavbe alebo nadstavbe RD - projektová dokumentácia, kolaudačné rozhodnutie
 • Geometrický plán, úradne overený

 

INÁ STAVBA :

 • Kolaudačné rozhodnutie, Užívacie povolenie
 • Projektová dokumentácia stavby, výkresy inžinierských sietí (situácia)
 • Geometrický plán, úradne overený
 • Aktuálne nájomné zmluvy, prevádzkové náklady stavby, správne náklady stavby

 

ROZOSTAVANÝ RODINNÝ DOM, INÁ STAVBA :

 • Stavebné povolenie
 • Projektová dokumentácia stavby, overená v stavebnom konaní
 • Výkresy inžinierských sietí (situácia)
 • Geometrický plán, úradne overený

 

Ak niektoré požadované doklady nemáte k dispozícii, na obhliadke sa dohodneme na riešení

 

 

Prihlásenie